Regulamin Zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystaw stałych i wystaw czasowych  w Muzeum Łowiectwa  i Jeździectwa w Warszawie

Ustala się następujące zasady zwiedzania wystaw stałych i wystaw czasowych w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie:

1. Muzeum otwarte jest w następujących godzinach:

1) w okresie wiosenno-letni (15 kwietnia – 14 października): wtorki – niedziele 10 – 18
2) w okresie jesienno-zimowym (15 października – 14 kwietnia): wtorki – niedziele 9 – 16

2. Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w Nowy Rok (1 stycznia), Święto Trzech Króli (6 stycznia), Święta Wielkanocne (Wielki Piątek, Wielka Sobota oraz Wielkanocna Niedziela), Boże Ciało, Święto Wszystkich Świętych (1 listopada), Święta Bożego Narodzenia (24, 25 i 26 grudnia) oraz Sylwester (31 grudnia).

3.Grupy rezerwujące terminy postępują według poniższej procedury rezerwacyjnej:

1) w celu dokonania rezerwacji terminu zwiedzania:

a) opiekun grupy zobowiązany jest ustalić telefonicznie dostępność terminu zwiedzania pod nr tel. 22 506 01 83 lub 22 506 00 28,

b) po ustaleniu terminu, opiekun grupy wypełnia formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie www.muzeum.warszawa.pl/rezerwacja,

c) po wysłaniu formularza rezerwacyjnego grupa zostaje zapisana na wskazany w formularzu termin.

2) w dni, gdy Muzeum jest nieczynne dla Zwiedzających, tj. w okresie jesienno-zimowym w poniedziałki i wtorki oraz w okresie wiosenno-letnim w poniedziałki – grupy zorganizowane mogą zwiedzić Muzeum po uprzednim wypełnieniu formalności rezerwacyjnych.

3) procedura rezerwacyjna nie dotyczy osób indywidualnych.

4. Wszystkie wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

5. Grupa zorganizowana nie może liczyć mniej niż 10 i więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem, itd.). Wyjątkiem są klasy, które liczą 25 – 30 osób. Większe grupy dzielone są na części.

6. Osoby indywidualne mogą zostać dołączone do grup zorganizowanych, jeśli łączna ich liczba nie przekroczy 25 osób.

7. Muzeum zastrzega sobie prawo do łączenia osób indywidualnych w grupy, co może spowodować konieczność oczekiwania na zwiedzanie.

8. Zwiedzanie Muzeum przez grupy zorganizowane jest możliwe po dokonaniu procedury rezerwacyjnej, minimum 3 dni robocze – przed planowanym terminem zwiedzania.

9. Grupy zorganizowane i osoby zwiedzające indywidualnie obligatoryjnie zwiedzają wystawę z przewodnikiem wyznaczonym przez Muzeum. Wyjątkiem są czwartki, w następujących miesiącach: maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad – kiedy w każdej sali znajduje się przewodnik, a zwiedzający we własnym zakresie przemieszczają się z sali do sali.

10. Grupy zorganizowane i osoby zwiedzające indywidualnie mogą za dodatkową opłatą wykupić specjalną usługę zwiedzania bez limitu czasowego. Należy wówczas  wypełnić formalności rezerwacyjne, z opcją indywidualnego przewodnika, min. 3 dni robocze przed terminem zwiedzania.

11. W czwartki, za okazaniem bezpłatnego biletu pobranego w kasie Muzeum, wstęp na wystawy jest bezpłatny.

12. Przed wejściem na wystawy należy dokonać zakupu biletów, zgodnie z obowiązującym  cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.

13. Aktualny cennik znajduje się na stronie www.muzeum.warszawa.pl oraz przy kasie Muzeum.

14. Czas zwiedzania wszystkich wystaw – ok. 75 min. ( w tym 5 min. na przejście z jednego budynku do drugiego), w tym:

1) wystaw stałych w budynku Koszar Kantonistów – ok. 40 min. ( po 10 min. na każdą wystawę),

2) wystawy czasowej – ok. 15 min.,

3) wystawy stałej w budynku Stajnia Kubickiego – ok. 15 min.

15. W przypadku spóźnienia się grupy zorganizowanej na zwiedzanie, Muzeum zastrzega sobie możliwość skrócenia programu oprowadzania o czas spóźnienia.

16. W przypadku znacznie opóźnionego przybycia na zwiedzanie, Muzeum może odmówić grupie przyjęcia na zwiedzanie bądź zaproponować jej inny termin lub godzinę zwiedzania.

17. Podczas zwiedzania zwiedzający winni się stosować do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników Muzeum.

18. Ostatnie wejście na wystawy w budynku Koszar Kantonistów następuje na 60 min przed zamknięciem Muzeum, natomiast na wystawę czasową lub wystawę stałą w budynku Stajni Kubickiego – na 30 min. przed zamknięciem.

19. Rezerwujący ma prawo zrezygnować z rezerwacji, w formie pisemnej, na dwa dni robocze przed planowanym terminem zwiedzania Muzeum przez grupę. W tym celu zobowiązany jest powiadomić Muzeum w formie:

1) e-mail na adres: a.hrynkiewicz@muzem.warszawa.pl,

2) faxu pod nr 22 628 46 99

20. W przypadku rezygnacji z zamówionego zwiedzania, w czasie krótszym niż dwa dni robocze przed terminem zwiedzania, Muzeum obciąża rezerwującego karą umowną stanowiącą 50% wartości rezerwowanych biletów. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rezerwującego, Muzeum może odstąpić od zastosowania kary umownej.

21. W uzasadnionych przypadkach, np. awarii, Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania przez grupy zorganizowane.

22. Muzeum zastrzega sobie możliwość wyłączenia ze zwiedzania sal, w których odbywają się zajęcia edukacyjne.

23. Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania zwiedzania dla grup zorganizowanych i indywidualnych zwiedzających, nieprzestrzegających niniejszego regulaminu, bez obowiązku zwrotu kosztów wykupionych biletów.

24. Grupy zorganizowane, które nie wypełniły procedury rezerwacyjnej, określonej w pkt 3, a zgłoszą się do Muzeum w celu jego zwiedzenia –  mogą zostać oprowadzone, jeśli jest w danym momencie dostępny przewodnik i nie zaburzy to organizacji zwiedzania Muzeum tego dnia.

25. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych w trakcie oprowadzania pozostają pod opieką rodziców bądź opiekunów.

26. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń bądź zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.

27. Na wystawach obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów.

28. Podczas zwiedzania Muzeum nie wolno:

1) spożywać żywności i napojów,

2) palić tytoniu,

3) rozmawiać przez telefon.

29. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

30. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:

1) broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

2) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

3) długich parasoli,

4) plecaków i dużego bagażu,

5) zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika osób niepełnosprawnych.

31. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 522-66-38, od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 15.00 lub e-mail: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl

32. Rezerwacja terminu zwiedzania, wykupienie biletu lub pobranie biletu bezpłatnego, wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

Rezerwacja


 

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualnościami i wystawami


22 522 66 30 - sekretariat
e-mail: mlij@muzeum.warszawa.pl

ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa
Zobacz na mapie